Goals 2018.jpg
 
 

MISSIE

Onze missie is het bevorderen van de mondgezondheid, in de ruimste zin van het woord, bij kwetsbare en kansarme individuen op nationaal en internationaal niveau. Deze kwetsbare en kansarme groep valt door verschillende omstandigheden vaak buiten de reguliere zorg. Ook maken ze vaak geen aanspraak op de reguliere mondzorg, terwijl zij juist deze het hardst nodig hebben. Door verminderde toegang tot sanitaire voorzieningen verslechtert hun (mond)hygiëne namelijk drastisch, hetgeen meestal resulteert in een snel verslechterend gebit. Een ernstig aangedaan gebit kan zorgen voor maatschappelijk en sociaal isolement (of kan deze versterken), waardoor het algeheel welzijn van deze groep steeds nog meer achteruit gaat.

Kiespijn en problemen met kauwen zijn de voornaamste redenen waardoor er sneller tandheelkundige zorgverlening opgezocht wordt dan een andere vorm van medische zorg. Bij de tandarts doet zich een uitgelezen mogelijkheid voor, namelijk: de opportunistisch screening op chronische ziekten en infecties. Op deze manier draagt Dentist for Humanity bij aan het bevorderen en beschermen van de (mond)gezondheid van deze doelgroep.          

 
 

ONZE VISIE

Iedere tandarts legt aan het eind van zijn opleiding de eed van Hippocrates af om zichzelf te verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. De eed bevat onder andere de volgende beroepsregels: het is de plicht van de tandarts om voor de zieken te zorgen, het bevorderen van de algemene gezondheid en het verlichten van lijden.

Dentist for Humanity wil deze eed een naleven door zich inzetten voor alle mensen die nauwelijks toegang hebben tot de mondzorg. Het moet tot het verleden behoren dat toegang tot mondzorg nog in vele plaatsen en landen tot de secundaire goederen behoort. Het is tijd dat toegang tot kwalitatieve mondzorg wordt erkend als een basisbehoefte.  

Dentist for Humanity wil zich ook inzetten om de kennis te vergroten op mondiaal niveau, voor iedereen die normaliter toegang heeft tot onderwijs en iedereen die geen toegang heeft tot onderwijs.        

     
    businessman-2521703_1280.jpg